Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky e-shopu KBeauty4U, se sídlem Praha 5, Na Hvězdárně 483/40, IČO: 61282855, zapsané pod ŽO/5841/2016/ZOL (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.kbeauty4u.com (dále jen „e-shop“ nebo „obchod).

1.2.     Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.3.     Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu se použijí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.     V objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Tyto údaje budou prodávajícím považovány za správné a pravdivé, prodávající není povinen jakkoli zkoumat jejich správnost či aktuálnost a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením nepravdivých či neaktuálních údajů ze strany kupujícího.

2.2.     Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího ohledně tohoto zboží. Umístění nabízeného zboží na e-shop není bez dalšího nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.     Prodávající přijetí objednávky kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.4.     Okamžikem doručení potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena.

2.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li dodání zboží možné z důvodů na straně výrobce či z důvodu vyšší moci.

2.6.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

2.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.

2.8.     Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

2.9.     Kupující bere na vědomí, že zboží lze objednat pouze v množství obvyklém pro domácnost.

3. CENY, PLATBA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.     Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou orientační a jsou uvedeny včetně DPH. Nezahrnují však náklady spojené s dodáním zboží (článek 3.3.).

3.2.     Platba se provádí přes zabezpečenou platební bránu GoPay nebo je možné využít platbu přes PayPal účet. Zboží je odesíláno obvykle do 24 hodin po obdržení platby.

3.3.     E-shop obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající dodává zboží mimo území České republiky, a to na Slovensko. Tyto náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou.

3.4.     Veškeré informace o platebních podmínkách obdrží kupující v rámci e-mailu, kterým prodávající potvrzuje přijetí objednávky.

3.5.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.     Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně jen na kupujícího, který je spotřebitelem.

4.2.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.3.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy využije kupující e-mailovou komunikaci na adresu objednavka@kbeauty4u.com. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující dále zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího.

4.4.     V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno.

4.5.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.6.     Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, a v původním obalu. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat.

4.7.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než mu kupující zboží předá a prodávající zkontroluje stav vráceného zboží.

4.8.     Byl-li ke zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.     Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zboží uvedená v objednávce.

5.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je zboží dodáváno, pokud to podmínky dovolují, před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla označena jako místo dodání. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím třetích subjektů (dopravců).

5.3.     Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

5.4.     Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl dopravci údaje týkající se kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží.

5.5.     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

6.1.     Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.

6.2.     Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.

6.3.     Prodávající doporučuje kupujícímu oznámit vadu zboží prostřednictvím emailu na adresu objednavka@kbeauty4U.com Reklamaci, tj. oznámení vady, je dále možné učinit písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení, adresu a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zboží, fotodokumentaci a bližší popis vady.

6.4.     V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci do tří dnů, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).

7.2.     Kupující odesláním objednávky a akceptací možnosti udělení souhlasu uděluje prodávajícímu jako správci svůj souhlas se zařazením všech osobních údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů, které prodávajícímu poskytne při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“), do databáze prodávajícího, a uděluje souhlas s jejich zpracováním i prostřednictvím třetí osoby (zpracovatele). Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

7.3.     Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro evidenční a marketingové účely prodávajícího (nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a zasílání obchodních sdělení na elektronickou nebo poštovní adresu kupujícího).

7.4.     Souhlas je udělen na dobu neurčitou; souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího.

7.5.     Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.     Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat prodávajícího o vysvětlení nebo odstranění takového stavu. Nevyhoví-li prodávající, má kupující právo obrátit se na ÚOOÚ. Kupující má dále právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí.

7.7.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

8.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

8.3.     Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou či s e-shopem se řídí českým právem.

8.4.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.5.     Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má prodávající, případně subjekt pověřený archivací.

8.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: ing. Martina Herkusová, KBeauty4U, Na Hvězdárně 483/40, 159 00 Praha 5 Velká Chuchle, chromeckova@kbeauty4u.com, +420 734 787 217

V Praze dne 11. 09. 2018

 

Zpět do obchodu